Cho thuê tài chính và cho thuê vận hành là hai khái niệm khác biệt nhưng vẫn còn khá nhiều người nhầm lẫn với hai khái niệm này. Sau đây là bài viết so sánh sự khác nhau giữa cho thuê tài chính và cho thuê vạn hành.

Cho thuê là gì?

Cho thuê tài sản là giao dịch theo hợp đồng giữa chủ sở hữu tài sản và người sử dụng tài sản, trong đó chủ tài sản là người cho thuê tài sản cho người thuê sử dụng trong một thời gian xác định và người sử dụng tài sản phải trả tiền thuê cho người thuê.

Có hai loại hình chính cho thuê là cho thuê hoạt động (operating leases) và cho thuê tài chính (financial leases)

cho-thue-tai-chinh-la-gi

Cho thuê tài chính là gì?

Khái niệm

Cho thuê tài chính là nghiệp vụ tín dụng trung-dài hạn mà trong đó, công ty cho thuê mua tài sản theo yêu cầu của người đi thuê cho người đi thuê sử dụng trong một thời gian nhất định kèm theo một quyền lựa chọn của người đi thuê khi kết thúc hợp đồng: Được mua tài sản cho thuê theo giá cả được ấn định, hoặc tiếp tục thuê, hoặc sẽ trả lại tài sản cho bên thuê. Là loại hợp đồng thuê dài hạn thể hiện phần lớn rủi ro và phần thưởng chuyển giao quyền sở hữu tài sản theo quan điểm của hợp đồng thuê.

Cho thuê hoạt động: Bên thuê sử dụng tài sản của bên cho thuê trong một thời gian nhất định và sẽ trả lại tài sản đó khi kết thúc thời hạn thuê tài sản. Bên cho thuê giữ quyền sở hữu tài sản và nhận tiền cho thuê từng kỳ.

Bên cho thuê sẽ là có doanh nghiệp có tiềm lực tài chính vững mạnh và có chỗ đứng vững trên thị trường được ngân hàng bảo hộ như ACB Leasing, Vietinbank Leasing…

Tài sản thuê

tai-san-thue-tai-chinh

Tài sản thuê tài chính

 • Cho thuê tài chính: Các loại máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải…
 • Cho thuê hoạt động: các loại máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, các động sản khác, bất động sản…

Thời hạn

thoi-han-cho-thue-tai-chinh

Thời hạn cho thuê tài chính

 • Cho thuê tài chính: trung – dài hạn
 • Cho thuê hoạt động: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn

Hợp đồng

 • Cho thuê tài chính: hợp đồng cho thuê tài chính – hợp đồng có quy định quyền chọn mua.
 • Cho thuê hoạt động: hợp đồng cho thuê hoạt động

Bảo quản

 • Cho thuê tài chính: bên thuê sẽ quản lý và bảo quản tài sản
 • Cho thuê hoạt động: bên cho thuê sẽ quản lý và bảo quản tài sản
 • Nguy cơ lỗi thời
 • Cho thuê tài chính: thuộc về bên thuê
 • Cho thuê hoạt động: thuộc về bên cho thuê

Phương thức hủy hợp đồng

phuong-thuc-huy-hop-dong

Phương thức hủy hợp đồng

 • Cho thuê tài chính: hợp đồng cho thuê tài chính là hợp đồng không hủy ngang
 • Cho thuê hoạt động: Hợp đồng cho thuê hoạt động là hợp đồng có thể hủy ngang

Quyền mua

Quyền mua của các bên:

 • Cho thuê tài chính: bên thuê được quyền mua tài sản thuê
 • Cho thuê hoạt động: bên thuê không được quyền mua tài sản thuê

Ngoài ra còn có một số đặc điểm đặc trưng để phân biệt cho thuê tài chính như:

 • Quyền sở hữu tài sản được chuyển giao ngay sau khi thời hạn hợp đồng chấm dứt
 • Hợp đồng có quy định quyền chọn mua
 • Thời gian hợp đồng gần như bằng thời gian hoạt động của tài sản
 • Giá của khoản tiền thuê lớn hơn hoặc gần bằng giá trị của tài sản thuê.

Để nhận biết cho vay và cho thuê tài chính tham khảo tại đây:

https://acbleasing.com.vn/tin-tuc-su-kien/tin-tuc/so-sanh-cho-vay-va-cho-thue-tai-chinh